Nabór na stanowisko Główny Księgowy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM w Tarnowie Podgórnym ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury SEZAM Tarnowo Podgórne

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie rachunkowości GOK SEZAM.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku GOK SEZAM.
 3. Prowadzenie rozliczeń podatkowych.
 4. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie zmian.
 5. Ewidencja majątku trwałego i wyposażenia.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości.
 7. Rozliczanie dotacji podmiotowej.
 8. Opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych przepisów dot. spraw księgowych.
 9. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.


Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), które powinien posiadać kandydat:

 1. Mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Posiadać pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. Mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
 6. Mieć ukończone średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 7. Być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 8. Posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 
Wykształcenie preferowane: wyższe kierunkowe.


Umiejętności:

 1. Umiejętność obsługi komputera.
 2. Znajomość programów księgowych. Mile widziana znajomość programu Insert - Rewizor.
 3. Umiejętność obsługi sprzętu biurowego.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Dobra organizacja pracy.

 
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Ustawy o rachunkowości.
 3. Ustawy o finansach publicznych.
 4. Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 6. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7. Ustawy o podatku od towarów i usług.
 8. Prawo zamówień publicznych.

 
Pożądane cechy charakteru:

 1. Dokładność.
 2. Odpowiedzialność.
 3. Obowiązkowość.
 4. Wysoka kultura osobista.

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Praca o charakterze stacjonarnym, w godzinach i poza godzinami i dniami pracy GOK SEZAM.  Nawiązanie stosunku pracy od 1 października 2017r.

 

Informacje dodatkowe:

 1. GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym nabór nie zatrudniał osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Aplikacje otrzymane po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty niespełniające wymagań w najwyższym stopniu zostaną odesłane kandydatom.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.

 

Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 1. Życiorys (cv).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw- z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. 2016 poz. 922).
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 7. Oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 29 września 2017 r. do godziny 15:00. Oferty należy składać osobiście bądź pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury SEZAM ul. Poznańska 96 pok. 24 w godzinach pracy Ośrodka. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Log in

fb iconLog in with Facebook